Zákazníci a dodavatelé

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ A DODAVATELŮ

Naše zákazníky a dodavatele bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů, které jsme získali v souvislosti se vzájemným obchodním vztahem.

 1. Účely zpracování a právní základy pro zpracování
  1. Základním účelem zpracování osobních údajů je realizace vzájemného obchodního vztahu (např. možnost objednat si zboží, dodání daného zboží a vzájemná související komunikace). Zpracování osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění uzavřené smlouvy.
  2. V souvislosti s tímto obchodním vztahem máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
   – zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
   – zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
   – zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidaného hodnoty
   – a prováděcími předpisy k těmto zákonům
   Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování osobních údajů.
  3. Po ukončení obchodního vztahu budeme některé osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.
  4. Osobní údaje budeme po ukončení obchodního vztahu, zpracovávat také za účelem vyřízení případné reklamace, obrany v případném sporu nebo za účelem vymáhání případného našeho nároku. Jedná se o náš oprávněný zájem.
 2. Příjemci osobních údajů
  Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
  – naši zpracovatelé
  – naši obchodní partneři
  – další společnosti ve skupině
 3. Doba uložení osobních údajů
  1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu trvání obchodního vztahu.
  2. Po ukončení obchodního vztahu budeme mít osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu.
 4. Práva subjektů údajů
  Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů následující práva:
  – právo na přístup k osobním údajům
  – právo na opravu osobních údajů
  – právo na výmaz
  – právo na omezení zpracování
  – právo na přenositelnost údajů
  – právo vznést námitku
  – právo podat stížnost u dozorového úřadu         

Máte záujem o naše stroje alebo potrebujete poradiť?

Vaša správa bola odoslaná

Odpovieme Vám hneď ako to bude možné.

Unikont Group
Späť hore
Súbory cookies používame na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našich stránok zdieľame aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy. View more
Cookies settings
Prijať
Odmietnuť
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zásady spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)
 1. Správca osobných údajov, kontaktné údaje pre oblasť GDPR
Správcom osobných údajov je spoločnosť UNIKONT SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 35 786 078, so sídlom Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. Súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka č.  23358/R (ďalej len "Správca"). Akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môžete zasielať na adresu sídla Správcu, na emailovú adresu unikont@unikont.sk, alebo smerovať na tel. +421 42 46 911 74.
 1. Rozsah spracovania a kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania
Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov Správcovi poskytol a to v súvislosti s uzavretím zmluvného, alebo iného právneho vzťahu so Správcom, alebo ktoré Správca zhromaždil inak, a spracúva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či k plneniu zákonných povinností Správcu. Správca spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 • meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 1. Účel spracovania osobných údajov
Spracovávanie z dôvodu splnenia zmluvy, splnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Správcu. Poskytnutie osobných údajov potrebných na splnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Správcu a ochranu oprávnených záujmov Správcu je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Správca súhlas subjektu osobných údajov. Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a to po dobu potrebnú na ich dosiahnutie, alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie v čl. 5 Zásad.
 1. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov vykonáva Správca. Spracovanie je vykonávané v jeho zariadeniach a v sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinní postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov Správcom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR
 1. Doba spracovania osobných údajov
K spracovaniu osobných údajov dochádza po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú údaje spracovávané a to v súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku Správcu, či v príslušných právnych predpisoch.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov
Správca pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje poskytnuté od Správcu, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od Správcu a nesmú ich využiť inak.
 1. Práva subjektov údajov
V súlade s GDPR náležia subjektu osobných údajov práva voči Správcovi. Tieto práva je subjekt údajov oprávnený uplatňovať na kontaktných adresách uvedených v čl. 1 týchto Zásad.
Save settings